Jumat, 21 Desember 2012

Proses tata cara pernikahan yang Islami


Print E-mail
Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Subhanallah. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang.

Pada risalah yang singkat ini, kami akan mengungkap tata cara penikahan sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang hanya dengan cara inilah kita terhindar dari jalan yang sesat (bidah). Sehingga orang-orang yang mengamalkannya akan berjalan di atas landasan yang jelas tentang ajaran agamanya karena meyakini kebenaran yang dilakukannya. Dalam masalah pernikahan sesunggguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta pernikahan. Walaupun sederhana tetapi penuh barakah dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk hati.

Berikut ini kami akan membahas tata cara pernikahan menurut Islam secara singkat.Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan Sebelum Menikah
 1. Minta Pertimbangan
  Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi isterinya, hendaklah ia juga minta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya.
 2. Shalat Istikharah
  Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon isterinya, hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan.
  Shalat istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah Taala agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik untuknya. Shalat istikharah ini tidak hanya dilakukan untuk keperluan mencari jodoh saja, akan tetapi dalam segala urusan jika seseorang mengalami rasa bimbang untuk mengambil suatu keputusan tentang urusan yang penting. Hal ini untuk menjauhkan diri dari kemungkinan terjatuh kepada penderitaan hidup. Insya Allah ia akan mendapatkan kemudahan dalam menetapkan suatu pilihan.
 3. Khithbah (peminangan)
  Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah bilamana memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu:
  • Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syari yang menyebabkan laki-laki dilarang memperisterinya saat itu. Seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dini kahi selamanya (masih mahram) atau sementara (masa iddah/ditinggal suami atau ipar dan lain-lain).
  • Belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya.
  Dari Uqbah bin Amir radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa
  sallam bersabda: "Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lain. Maka
  tidak halal bagi seorang mukmin menjual barang yang sudah dibeli saudaranya,
  dan tidak halal pula meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya, sehingga saudaranya itu meninggalkannya." (HR. Jamaah)
  Apabila seorang wanita memiliki dua syarat di atas maka haram bagi seorang laki-laki untuk meminangnya.
 4. Melihat Wanita yang Dipinang
  Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing- masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnyaDari Jabir radliyallahu anhu, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:
  "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka apabila ia mampu hendaknya ia melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahinya."
  Jabir berkata: "Maka aku meminang seorang budak wanita dan aku bersembunyi untuk bisa melihat apa yang mendorong aku untuk menikahinya. Lalu aku menikahinya." (HR. Abu Daud dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Sunan Abu Dawud, 1832). Adapun ketentuan hukum yang diletakkan Islam dalam masalah melihat pinangan ini di antaranya adalah:
  • Dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram.
  • Wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki- laki yang meminangnya.
 5. Aqad Nikah
  Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:
  • Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
  • Adanya ijab qabul.
   Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya menerima. Jadi Ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan "ijab qabul" adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya/ perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa:
   Sahl bin Said berkata: "Seorang perempuan datang kepada Nabi shallallahu alaihiwa sallam untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: "Saya serahkan diriku kepadamu." Lalu ia berdiri lama sekali (untuk menanti). Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya." Lalu Rasulullah shallallahu alaih wa sallam bersabda: "Aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu." (HR. Bukhari dan Muslim).
   Hadist Sahl di atas menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengijabkan seorang perempuan kepada Sahl dengan mahar atau maskawinnya ayat Al-Quran dan Sahl menerimanya.
  • Adanya Mahar (mas kawin)
   Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya
   menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu
   dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya.
   Dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:
   "Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 3279 oleh Al-Albani)
  • Adanya Wali
   Dari Abu Musa radliyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali." (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no.
   1836).Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim.
  • Adanya Saksi-Saksi
   Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
   "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Al-Baihaqi dari Imran dan dari Aisyah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir oleh Syaikh Al-Albani no. 7557).
   Menurut sunnah Rasul shallallahu alaihi wa sallam, sebelum aqad nikah diadakan khuthbah lebih dahulu yang dinamakan khuthbatun nikah atau khuthbatul-hajat.
 6. Walimah
  Walimatul Urus hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Rasulullah shallallahu alaih wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf:
  "....Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Alabni dalam Shahih Sunan Abu Dawud no. 1854)
  Memenuhi undangan walimah hukumnya juga wajib."Jika kalian diundang walimah,
  sambutlah undangan itu (baik undangan perkawinan atau yang lainnya). Barangsiapa yang tidak menyambut undangan itu berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." (HR. Bukhari 9/198, Muslim 4/152, dan Ahmad no.
  6337 dan Al-Baihaqi 7/262 dari Ibnu Umar).
  Akan tetapi tidak wajib menghadiri undangan yang didalamnya terdapat maksiat
  kepada Allah Taala dan Rasul-Nya, kecuali dengan maksud akan merubah atau menggagalkannya. Jika telah terlanjur hadir, tetapi tidak mampu untuk merubah atau menggagalkannya maka wajib meninggalkan tempat itu.
  Dari Ali berkata: "Saya membuat makanan maka aku mengundang Nabi shallallahu
  'alaihi wa sallam dan beliaupun datang. Beliau masuk dan melihat tirai yang bergambar maka beliau keluar dan bersabda:
  "Sesungguhnya malaikat tidak masuk suatu rumah yang di dalamnya ada gambar."
  (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah, shahih, lihat Al-Jamius Shahih mimma Laisa fis
  Shahihain 4/318 oleh Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii).
  Adapun Sunnah yang harus diperhatikan ketika mengadakan walimah adalah sebagai berikut:
  • Dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah hari dukhul (masuk- nya) seperti yang dibawakan oleh Anas radliallahu 'anhu, katanya:
   Dari Anas radliallahu 'anhu, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam telah menikahi Shafiyah dengan maskawin pembebasannya (sebagai tawanan perang Khaibar) dan mengadakan walimah selama tiga hari." (HR. Abu Yala, sanadhasan, seperti yang terdapat pada Al-Fath 9/199 dan terdapat di dalam Shahih Bukhari 7/387 dengan makna seperti itu. Lihat Adabuz Zifaf fis Sunnah Al-Muthaharah oleh Al-Albani hal. 65)
  • Hendaklah mengundang orang-orang shalih, baik miskin atau kaya sesuai denganwasiat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:
   "Jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali seorang yang bertaqwa." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Said Al-Khudri, hasan, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 7341 dan Misykah Al-Mashabih 5018).
  • Sedapat mungkin memotong seekor kambing atau lebih, sesuai dengan taraf ekonominya. Keterangan ini terdapat dalam hadits Al-Bukhari, An-Nasai, Al-Baihaqi dan lain-lain dari Anas radliallahu 'anhu. Bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf:
   "Adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud no. 1854) Akan tetapi dari beberapa hadits yang shahih menunjukkan dibolehkan pula mengadakan walimah tanpa daging. Dibolehkan pula memeriahkan perkawinan dengan nyanyi-nyanyian dan menabuh rebana (bukan musik) dengan syarat lagu yang dinyanyikan tidak bertentangan dengan ahklaq seperti yang diriwayatkan dalam hadits berikut ini:
   Dari Aisyah bahwasanya ia mengarak seorang wanita menemui seorang pria Anshar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Aisyah, mengapa kalian tidak menyuguhkan hiburan? Karena kaum Anshar senang pada hiburan." (HR. Bukhari 9/184-185 dan Al-Hakim 2/184, dan Al-Baihaqi 7/288). Tuntunan Islam bagi para tamu undangan yang datang ke pesta perkawinan hendaknya mendoakan kedua mempelai dan keluarganya.Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaih wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai, beliau mengucapkan doa: "Mudah-mudahan Allah memberimu berkah. Mudah-mudahahan Allah mencurahkan keberkahan kepadamu dan mudah - mudahan Dia mempersatukan kalian berdua dalam kebajikan." (HR. Said bin Manshur di dalam Sunannya 522, begitu pula Abu Dawud 1/332 dan At-Tirmidzi 2/171 dan yang lainnya, lihat Adabuz Zifaf hal. 89)

  Adapun ucapan seperti "Semoga mempelai dapat murah rezeki dan banyak anak" sebagai ucapan selamat kepada kedua mempelai adalah ucapan yang dilarang oleh Islam, karena hal itu adalah ucapan yang sering dikatakan oleh Kaum jahiliyyah.
  Dari Hasan bahwa Aqil bin Abi Thalib menikah dengan seorang wanita dari Jisyam.Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyyah: "Bir rafa wal banin." Aqil bin Abi Thalib mencegahnya, katanya: "Jangan kalian mengatakan demikian karena Rasulullah melarangnya." Para tamu bertanya: " Lalu apa yang harus kami ucapkan ya Aba Zaid?" Aqil menjelaskan, ucapkanlah: "Mudah- mudahan Allah memberi kalian berkah dan melimpahkan atas kalian keberkahan." Seperti itulah kami diperintahkan. (HR. Ibnu Abi Syaibah 7/52/2, An-Nasai 2/91, Ibnu Majah 1/589 dan yang lainnya, lihat Adabuz Zifaf hal. 90)
Demikianlah tata cara pernikahan yang disyariatkan oleh Islam. Semoga Allah Taala memberikan kelapangan bagi orang- orang yang ikhlas untuk mengikuti petunjuk yang benar dalam memulai hidup berumah tangga dengan mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaih wa sallam. Mudah-mudahan mereka digolongkan ke dalam hamba-hamba yang dimaksudkan dalam firman-Nya: "Yaitu orang-orang yang berdoa: Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami). Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa." (Al-Furqan: 74).

Maraji:
· Fiqhul Marah Al-Muslimah, Ibrahim Muhammad Al-Jamal.
· Adabuz Zifaf fis Sunnah Al-Muthahharah, Syaikh Nashiruddin Al-Albani.

Minggu, 18 November 2012

" BESRIAPLAH !!! Kita Akan Mati…!!!

Bismillahir rohmaanir rohiim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Semua orang meyakini, setiap yang bernyawa pasti akan mati.
Tidak ada seorang pun bisa mengingkari ataupun menghindarinya, meski menggunakan teknologi secanggih apapun.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman yang artinya :

“Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.” (QS An Nisaa’ : 78)

Permasalahan selanjutnya, bagaimana menyikapi kematian? Menyikapi pernyataan ini, manusia berbeda-beda, tergantung kadar keimanan dan ilmunya tentang kematian itu serta hal-hal yang berhubungan dengannya.

Kemtian manusian diawali dengan proses yang disebut saaratul maut. Tahapan tercabutnya nyawa manusia dari jasad. Detik-detik ini sangat menegangkan lagi menyakitkan. Penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk . Namun tingkat kepedihan setiap orang berbeda-beda.

Dalam hadist diceritakan, bahwa ruh orang-orang yang beriman akan mendapatkan kemudahan keluar dari jasadnya, bagikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Namun, bagaimanapun mudahnya ruh keluar, tetap saja jasad akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Siapakah yang lebih baik amalnya dibanding Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam..?? Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam adalah hamba Allah Subhanahu wata’ala yang paling mulia. Meski demikian, Beliau tetap merasakan penderitaan ketika ruh keluar dari jasad Beliau yang mulia.

Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu, berkata :

“Tatkala kondisi Nabi makin memburuk,,,
Fathimah berkata : “Alangkah berat penderitaanmu, wahai ayahku”, Beliau menjawab: “Tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini…”"

Inilah keadaan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam, lalu bagaiman dengan orang-orang mukmin lainnya.??

Adapun orang kafir, maka ruhnya akan keluar dengan susah payah. Dia akan sangat tersiksa dengannya. jeritan histeris, penyesalan, akan mengiringi akhir ajalnya yang tragis, kematian dalam lembah kekufuran.!! Seperti dikatakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam dalam hadistnya, Malaikat Maut akan mengatakan :

“Wahai jiwa yang keji.!! Keluarlah engkau menuju kemarahan Allah Subhanahu wata’ala dan kemurkaan-Nya.”

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasalam kemudia menggambarkan proses keluarnya ruh orang kafir. dan kemudian beliau bersabda :

“Ruh bercerai-berai dalam jasadnya, maka ia (Malaikat Maut) mencabut (ruhnya) layaknya mencabut Saffud (penggerek) yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah.”

Persiapan ruh dengan tubuhnya bukan akhir babak kehidupan manusia. Alam barzakh, fase kehidupan di alam kubur, menjadi tempat peristirahatan sementara, dan akan disusul oleh kehidupan lainya yang kekal abadi di akhirat kelak.

Kondisi seseorang di alam penantian ini, juga sangat tergantung dengan amalannya ketiak hidup di dunia. Jika amalannya baik maka ia akan menuai hasil amal kebaikan di alam kubur yang sempit itu, yaitu akan diperluas oleh Allah Subhanahu wata’ala, sarat dengan cahaya. Sebaliknya, jika amalan jelek yang memenuhi catatan amalnya, maka kuburnya akan menyempit dan menghimpitnya, dan siksa yang pedih akan dia rasakan.

Akankah kita dapat meloloskan diri dari siksa kubur.???
Bagaiman persiapan kita menyambut kedatangan Malaikat Maut.??
Apakan perhatian kita sudah sangat tinggi untuk membekali diri.??
Atau ternyata tipu daya syahwat telah menutup mata kita rapat-rapat dan melupakan untuk waspada sejak dini, dalam menghadapi kehadiran ajal yang tidak akan dielakkan.??

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, agar Dia membantu memperbaiki amal ibadah kita. . . Wallahu a’lam Bishawab

Semoga bermanfaat untuk kita semua ... Aamiin ya Mujib

Indahnya Cinta

" Indahnya cinta terjadi saat seorang kekasih secara samar
menatap bayangan orang yang dikasihi. Bayangan indah itu laksana air yang menyirami, menyegarkan, menyuburkan pepohonan taman di jiwa...


Bersama cinta tanpa orang yang dicintai, adalah sebuah keheningan yang ada di hatimu..
keheningan itu akan mengikatmu pada sebatang pohon besar kehidupan.. yang akan membuatmu menyerah pada hujaman busur busur cinta yang dilepaskan sang hidup.. 
 namun janganlah membuatmu takut untuk tersenyum.. pada sebuah kemuliaan yang berdiri menatapmu....

ketika engkau telah kembali memeluk cinta yang sesungguhnya
maka biarkan ia menyapu sebuah kisah yang telah tak tumbuh pada musim ini
dan tenggelam bersama guguran helai penyesalan yang terikat warna langit senja
biarkan keterbatasan cinta akan menjadi segenggam abu dari api yang meratapi baranya dan tak bisa melampaui kefanaannya..Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya :

" Raudah Al-Muhibbin wa Nuzhah Al-Musytaqin memberikan komentar mengenai pengaruh cinta dalam kehidupan seseorang " Bila seorang kekasih telah singgah di ha
ti, pikiran akan terpaut pada cahaya wajahnya, jiwa akan menjadi besi dan kekasihnya adalah magnit. Rasanya selalu ingin bertemu meski sekejab. Memandang sekilas bayangan sang kekasih membuat jiwa ini seakan terbang menuju langit ke tujuh dan bertemu dengan jiwanya ...

Cinta memang indah, bagai pelangi yang menyihir kesadaran manusia.
Demikian pula, cinta juga sangat perkasa. Ia akan menjadi benteng, yang menghalau segala dorongan yang hendak merusak keindahan cinta yang bersemayam dalam jiwa. Ia akan menjadi penghubung antara dua anak manusia yang terpisah oleh jarak bahkan oleh dua dimensi yang berbeda

Aku hanya pencari cahaya

★ Aku bukanlah pengukir kata ,
Ber'imaji tuk menciptakan kata demi kata ,
Aku bukanlah orang lain dalam hidupku ,
Yang Berjuang demi penunjuk satu di hati ,

★ Aku hanya pengintai malam ,
Yang Melangkah demi satu titik Cahaya ,
Aku hanya pencari cahaya ,
Yang Menerawang memahami wujud satu Hati ,

★ Suara hati berkata dengan ikhlas ,
Walau mata tak dapat melihat Hadirmu ,
Namun Senyuman itu arti sebuah kedekatan ,
Sambil berharap impian itu benar-benar hadir

★ Hati ini tak mampu merasakan pesona impian ,
Hanya membungkus bingkai kecil sebagai resapan sejenak ,
Tuk meyakinkan hening bening lantunan kerinduan ,
Menetap dan takkan pergi lagi, Hati berbisik dalam pengharapan .

Hanya Untuk-Mu

Ku ungkap segala keresahan dalam bathin-ku ini untuk-Mu ...
Untuk-ku selalu menjadikan Cahaya-Mu tumbuh di Relung Hatiku ...
Jangan Kau redupkan Titian Kasih dan Cinta-Mu pada-ku ...
Mekarkan bunga-bunga panghias kerinduan ini hanya untuk-Mu ...

Berikan-lah aku setangkai kelembutan dalam jiwa ini ...
Agar aku mampu untuk ungkap tirai-tirai asa tersisa ...
Ku mohon Jangan Kau bekukan kerinduan dalam hati ini ...
Untuk mendapatkan pujaan hati-ku sebagai penerang Jiwa ....

Jangan Kau sembunyikan cinta itu dari-ku ....
Aku Berharap Kau tak redupkan sinar Cinta-Mu ....
Bangunkan Rindu yang resah ini dari dalam kalbu-ku ....
Getarkan-lah dawai-dawai cinta dalam hati tuk Menghampirinya ...

Jika Kelak Engkau mempertemukan diri ini dengan Pilihan-Mu ...
Ku akan berusaha setia disisi--Mu disetiap malam'' yang mencekam ...
Walau Panasnya Sang Surya takkan melelehkan cintaku pada-Mu ...
Cinta ini kan slalu abadi tak seperti musim yang slalu silih berganti

Dalam Rentang waktu


terkadang membuat kita lupa bahwa kita semakin dewasa,
terkadang membuat kita lupa bahwa kita telah melanggar titah Yang Kuasa,
terkadang membuat kita sadar bahwa kita hanya manusia yang tak punya apa-apa.
terkadang membuat kita sadar bahwa Tuhan tidak melihat harta dan rupa
melainkan hati yang ada di dalam dada dan amal jasad yang lata ...

Waktu….. Alam terus menari dalam simfoninya ,,,
Waktu….. Umur manusia didikte olehnya ,,,
Waktu….. setiap detaknya meng'amukan kita di persimpangan jalan
Dalam Rentang waktu…semoga tak melalaikan kita untuk terus berjalan di jalan-Nya

Seorang ikhwan melintas dalam angan.Tundukkan pandangan dan sikapku dengan Hijab ini
Agar rasa ini terjaga dengan dzikirMu.
Agar rasa ini menjadi halal setelah akad itu terucap.

Agar rasa ini menjadi indah pada masanya.

Tautkanlah hati kami dalam indahnya mencintai karenaMu.
Agar rasa ini menentramkan dan menyejukkan.
Agar rasa ini mengantarkanku menjadi bidadari
Dalam taman iman yang dipenuhi wangi bunga surga.
Pertemukan rasa kami dalam ridhoMu.
Setelah lelah menahan apa yang membuat resah.
Jika dia memang sebaik – baik pakaian untukku ...

Kepergianmu aku lepaskan dengan Sebuah Senyuman


( •̃͡-̮•̃͡)  ( •̃͡-̮•̃͡)Aku masih berada di sini menunggu jawaban atas sebuah tanya,,
Entah kenapa saat itu hatiku bisa tersentuh olehmu ?
sebuah pertanyaan besar yang sampai saat ini belum ku temui jawabmu,
“Aku tak mengerti dengan jalan fikiranmu, ,kau tak inginkan ku tapi kaupun tak biarkan ku pergi dari cerita hidupmu.” Kesalku dalam hati. Entah apa yang kau mau, kamu buat seluruh usahaku untuk menjaga hatiku,karena melupakanmu itu adalah sia'' hanya dengan satu senyuman mu ...

Ya,,, aku bisa terus jalani hari ku tapi ada satu rahasia kecil yang masih ku simpan dalam hatiku , satu rahasia yang kusembunyikan darimu ,
Aku tak bisa ingkari meski kau telah menulis luka di hatiku tapi kau tetap orang yang hadirkan cinta di hidupku. Aku bisa terus jalani hariku tapi aku tak bisa lalui kisah cintaku tanpa menggoreskan namamu di sana....

Tapi untukku mengapa dan apa menjadi tidak penting,,,
kan ini semua untuk cinta tidak butuh alasan untuknya hadir di hati,,,
aku tak bisa sepenuhnya lepaskan ia dari hari-hariku,,,
Andai aku bisa menghapus kenangan itu dari fikiranku,,,
aku ingin menghapus saat pertama kali kita bertemu,,,
saat pandangan mu mulai menusuk ke dalam hatiku,.
Itulah yang ku rasakan. Di birunya langit takkan kau temukan diriku,,,
Di sebuah danau aku hidup sendiri,,,Cinta dan benci yang terbagi di diriku dan kamu,,, Membuatmu lupakanku, membuatku sepi sendiri,,,
Padahal kita pernah sama-sama bermimpi,,,Pada satu cinta kita pernah berjanji,,,
Kita juga pernah saling menangisi,,,dan berbisik lirih “jangan kau pergi”..
Cinta membawaku kedalam buaian,,, Cinta membawaku kedalam harapan,,,
Hingga lalu cinta menjauh dariku … Dalam kenyataan !!!

Aku tak bisa hindari semua ini bisikku dalam hati.
Jika semua cara telah aku lakukan dan tak berhasil untuk lupakan rasa itu,
maka aku akan mencoba satu cara yang tak pernah aku pikirkan.
Ikhlas...... ya satu kata yang sedang ku coba untuk berteman dengannya karenamu. Ya aku mencoba.....karena hanya itu yang baru bisa aku lakukan, mencoba untuk ikhlas meski di sudut hati kecilku tak bisa ku pungkiri rasa tak rela masih hadir merayu hatiku. Kamu cerita lain yang mengisi hatiku... kamu yang buatku menjadi tahu tentang rasa yang lain. rasa yang selalu mengalun dalam hati,, Walau mungkin ini hari terakhir kita ...

Ku Akhiri rangkain kalimat ini dengan coretkan Sebait Puisi Untukmu ...

Terima kasih…Untuk semua pengalaman indah yang t’lah hadirkan kisah
Meski kini, usai segalanya sudah, S’mua memori tetap kan indah
Terima kasih…Untuk sesaat pertautan hati,,,
Meski sempat terselip janji suci,Tak pernah ku menganggapmu ingkar janji
Walau hanya denganmu kuingin berbagi,,,
Terima kasih… HatiKu t’lah kau kunjungi Meski tak berubah, setidaknya kau mengerti Bahwa hatiku tak pernah terbagi ,, Hanya untukmu seorang diri ...

★★★★ thank you for a taste that you store in the heart ★★★★
(♥˛ ♥) Kepergianmu aku lepaskan dengan Sebuah Senyuman (♥˛ ♥)

Malam Hadirkan Rindu

★-̮★) "_" (★-̮★

★ Lihatlah ke dalam lembaran malam
★ Yang menghadirkan sinar sang Bintang
★ Seakan tak terdaya menahan gelora rasa rindu
★ Rindu sebuah Sinar sang Bulan terangi permukaan ...

★ Pandanglah pada kebisuan malam ini
★ kau kan lihat hangat rinduku yang merinduimu
★ bersama dingin'a malam yang isyaratkan rasa

★ Aku kirim sebait goresan kata indah untukmu ...

★ Untuk malam yang indah ini sebagai ganti
★ kehadiranku pada sisi sang malam bersamamu
★ pada Illahi ku memohon agar selalu menjaga dirimu
★ Hadirkanlah rasa cinta ini…rindu ini..untuk selalu ke hatimu ...

" Pilih-lah Agama-nya Maka kau akan Bahagia "
BismillahirRohmaanirRohiim . . .

Dalam memilih pasangan hidup, baik bagi laki-laki maupun perempuan
keduanya memiliki hak untuk memilih yang paling tepat sebagai pasangannya…

Namun makna-makna yang lain seperti kecocokan, juga merupakan makna yang
tidak bisa dinafikan, dengan demikian Proses memilih itu terjadi pada pihak lai-laki maupun perempuan . Disisi lain bahwa memilih pasangan hidup dengan mempertimbangkan berbagai sisinya, asalkan pada pertimbangan-pertimbangan yang wajar serta Islami,,, Masih banyak para lelaki atau perempuan yang sudah memiliki niat untuk menikah namun terhalang oleh sesuatu hal.

Jika seseorang tertarik pada sesuatu, itu karena ada yang menarik untuk dirinya. Begitu juga dalam hubungan dengan lawan jenis. Sudah sunnatullah pen-takdiran berpasang-pasangan. Maka dalam hal ini pun Allah yang menciptakan manusia, menghalalkan setiap siapapun memilih pasangan yang disukai, selama masih dalam koridor syari'at-Nya

Rasulullaah Shallallaahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:

”Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kecantikannya,
karena nasabnya, karena agamanya. Maka nikahilah wanita yang baik agama’a
maka kamu akan beruntung." (HR Bukhari Muslim)

Rumah tangga yang akan dibangun kelak adalah dengan keyakinan Iman dan Ilmu yang dipraktekan, bukan mengedepankan fisik semata.. Kenapa Rasulullaah menyuruh kita memilih untuk menikahi wanita itu karena agamanya tapi bukan karena fisiknya ?

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda :
"Barang siapa yang menjodohkan kehormatannya dengan orang yang fasik maka dia telah memutus rahimnya" (HR Ibnu Hibban).

Semua ini tak terlepas dari upaya Penting’a Iman dalam hal ini ,
Jika di saat kita memilih dan menilai seseorang hanya sekedar dari penampilan
fisik saja, jangan menyesal jika pasangan anda akan mencari orang lain yang fisiknya lebih bagus dan mulus , karena dalam hal ini Ingat FISIK bukan alasan UTAMA untuk menikah atau menikahi atau dinikahi.. Luruskan NIAT, Kuatkan IMAN, Jangan hanya bahagia Dunia di dunia saja , ingat pula dunia ini tak abadi , hidup dunia itu hanya sementara. Sesungguhnya Dunia adalah tempat dimana persiapan kita menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya yaitu Akhirat… Fisik tanpa Agama dan Iman yang benar, maka hancurlah semua ...

Bukan fisik yang dilihat dan dilirik, melainkan Agama yang nomor satu .
Kesempurnaan hanyalah milik ALLAH Azza Wa Jalla, kekhilafan dan kesalahan fisik hanya datang dari diri pribadi.. Tidak ada manusia yang sempurna atas fisiknya. ALLAH tidak melihat fisik kepada hambaNya, yang ALLAH lihat adalah Iman dan Takwa seseorang terhadapNya ..

Dari keempat hal di atas jelaslah sudah bahwa 'Agama'nyalah
yang paling utama dan inilah kriteria pertama yang harus kita kedepankan..

Dari Abu Hurairah, Rasulllah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah tidak melihat fisik dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat hati [dan amal perbuatan] kalian.” (HR. Muslim no.2564) . Wabillahi Taufiq wal Hidayah ...

Kesucian hati adalah yang terpenting, semoga Allah membersihkan hati kita dan menjadikan hati kita sebagai orang yang ikhlas dan mengikuti ajaran Rasul-Nya. Aamin Ya Robbal ’alamin . . .

Hadirkan Cinta Yang Sederhana
Mentari kini hadir bersama indah'a
Menyisakan Rasa Rindu di relung hati
Ini ceritaku tentang dirimu
Cerita cinta tak dapat tergambar

Namun ku lukis di antara jiwa

Rindu akan senyum manismu .
Yang buatku terpaku pandangan pertama .
Dan rindu itu yang menjarah hatiku .
Rasa Rindu ingin bertemu denganmu .

Hanya padamu ku tuliskan kisahku .
Cerita cintaku yang kagumi dirimu .
Cintaku, ingin hati milikimu .
Tuk jadikan Bidadari singgasana hatiku ...